Podkassen Podcast

De Döschkassen als Podcast: Telefoondeenst

Dat is je regelrecht verhext: Oftmols wenn ick jüst ut’ Huus gohn will, bimmelt dat Telefoon. Denn stell ick mien Tasch af un renn fuurts dör de Bood, üm rechtiedi den Hörer aftonehm, bevör de Anroopbeantworter losgeiht.

Un jümmers weller mol, wenn ick mi denn melld‘ heff, fangt op de anner Sied een op Ingelsch dat Snacken an. De kann tomeist overs gor ni richti Ingelsch un heuert sick an, as wenn he erst vör twee Weeken ut Indien utbüxt is. „Hello Sir, I’m calling from the Microsoft Company...“ 

Bet ick alleent dat verstohn heff, mutt ick veermol nofrogen, dorbi kann ick recht good Ingelsch. He röppt, so as he seggt also vun’n groote Computer-Firma an. Un denn vertellt he mi, wat he faststellt hett, dat mien Computer in Gefohr is. Spitzfinni as ick bün, heff ick bi de ersten vun düsse Anroope jümmers froogt, wülken vun mien Computers denn in gefohr is. He is overs ook spitzfinni un seggt: All tosom. Un natüürli kunn he mi hölpen. Mennigmol segg ick ook, dat ick keen Ingelsch kann. Denn versöcht he sick in’t Düütsch snacken. Dat is noch weniger to verstohn. Un Indisch kann ick ni. Will ick in so’n Oogenblicke ook gor ni köön‘, denn ick weet je, dat de Dorste un all sien Kollegen, de jümmers weller bi mi anröppt, mi över’n Disch trecken wüllt. 

Intwüschen segg ick jümmers: „Computer? Wat för’n Computer? Sowat heff ick ni in’t Huus.“ Denn leggt de Lüüd jümmers sofort op. Dat is ni besünners Fründli. Overs wat will man vun Spitzbooven ook verlangen. De hebbt je ook ’n Roop to verleern. Annerletzt overs keem mi ’n Idee, de ick würkli mol ümsetten schull: Ick bruuk ’n 0190-Nummer. So een, för de man jede Minut wat betohln mutt, wenn man ehr anrööpt. Un wenn mien indischen Fründ oder een vun sien Kollegen denn anrööpt, segg ick: „Oh, good dat se sick melld. 

Ick heff al länger so’n dösiged Geföhl mit mien Reekner. Overs Oogenblick, ick mutt mi erstmol ’n Kaffe dörbüddeln, un denn künnt wi beiden uns mol richti scheun ünnerholn. Ick heff hüüt ook nix wieder vör.“ Eenfacher kann man gor keen Geld verdeen‘... In düssen Sinn